Kushtet e përgjithshme

Kushtet e përgjithshme

1. Informacion rreth DACE dhe si të kontaktoni DACE

1.1 Këto kushte të përgjithshme ("Kushtet e përgjithshme") mbulojnë përdorimin e uebfaqes "Stand by Me" ("Dyqani ueb") të kompanisë Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (në vijim referuar si "DACE" "ne" ose "neve"). Këto kushte zbatohen edhe kurdo që bëhet një porosi përmes Dyqanit Ueb.

1.2 DACE furnizon me produkte dhe shërbime vetëm për përdorim shtëpiak dhe privat. Të gjithë që bëjnë porosi përmes Dyqanit Ueb ("Klienti fundor" ose "ju") konfirmon që një blerje e tillë është për përdorim personal.

1.3 Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH është një kompani e regjistruar në Austri. Numri i regjistrimit të kompanisë është FN97788g dhe zyra e regjistruar ndodhet në 21, Businesspark Wien Sud, Europaring F12/402, 2345 Brunn am Gebirge, AUSTRI. Numri i regjistrimit të TVSH-së është ATU 19112207.

1.4 DACE mund ta kontaktoni duke telefonuar duke telefonuar shërbimin e klientit në nr. + 43 (0) 1 253 21 11 ose duke shkruar në adresën office@daikin-ce.com.

1.5 Nëse DACE duhet të kontaktojë Klientin Fundor, DACE do ta bëjë duke telefonuar ose duke shkruar në adresën e emailit apo postare që jepet në porosi.

2. Zbatueshmëria

2.1 Këto janë Kushte të Përgjithshme me të cilat DACE furnizon Klientin Fundor me produkte dhe shërbime në Dyqanin Ueb. Lexoni këto kushte me kujdes para se të dorëzoni një porosi. Këto kushte ju tregon juve, Klientit Fundor, kush është DACE, si ju ofron produkte dhe shërbime DACE, si DACE dhe Klienti Fundor mund të ndryshojnë ose zgjidhin kontratën, çfarë duhet bërë nëse ka një problem dhe informacione të tjera të rëndësishme. Nëse mendoni se këto kushte kanë ndonjë gabim, ju lutemi kontaktoni DACE për ta diskutuar. Këto Kushte të Përgjithshme botohen në Dyqanin Ueb.

2.2 Këto Kushte të Përgjithshme të vëna elektronikisht në dispozicion për Klientin Fundor në një mënyrë të atillë që këto të ruhen lehtësisht nga Klienti Fundor në një mjet të qëndrueshëm dhe të mund të printohen lehtësisht.

2.3 Secili nga paragrafët e këtyre kushteve operon veçmas. Nëse njëri prej këtyre paragrafëve nuk është ligjërisht i ligjshëm ose i paligjshëm për çfarëdo arsyeje, paragrafët e mbetur do të ngelen në fuqi dhe efekt të plotë.

3. Oferta

3.1 Oferta përmban një përshkrim të plotë dhe të saktë të produkteve dhe/ose shërbimeve të ofruara në dispozicion. Kur DACE përdor imazhet, këto janë thjesht për qëllime ilustrimi. Edhe pse DACE bën çdo përpjekje për të shfaqur saktë ngjyrat, DACE nuk mund të garantojë që shfaqja e ngjyrave nga një pajisje pasqyron saktë ngjyrën e produkteve. Produkti ose shërbimi mund të ndryshojë disi nga këto imazhe.

3.2 Secila ofertë përmban informacione të nevojshme në mënyrë që të jetë e qartë për Klientin Fundor se çfarë të drejtash dhe detyrimesh lidhen me pranimin e ofertës. Përveç kësaj, DACE mund të bëjë ndryshime të produktit për shkak të një gabimi ose përjashtimi apo një problemi me furnizimin, por nëse ndodh, DACE do të njoftojë Klientin Fundor dhe më pas ai mund të kontaktojë DACE për të përfunduar kontratën para se ndryshimet të hyjnë në fuqi dhe të marrë një rimbursim për produktet ose shërbimet e paguara por jo të marra.

3.3 Është gjithmonë e mundur që, pavarësisht përpjekjeve më të mira, disa nga produktet ose shërbimet mund të kenë çmim jo të saktë. Normalisht DACE do të kontrollojë çmimet para se të pranojë porosinë në mënyrë që, kur çmimi i saktë në datën e porosisë të jetë më pak se çmimi i konstatuar në datën e porosisë, DACE të tarifojë shumën më të vogël. Nëse çmimi i saktë në datën e porosisë është më i lartë se çmimi i konstatuar, DACE do të kontaktojë Klientin Fundor për udhëzime para se të pranojë porosinë. Nëse DACE e pranon dhe përpunon porosinë ku duket qartë dhe hapur se ka gabim në çmim dhe mund të ishte pranuar si dhënie e një çmimi të gabuar, DACE mund ta zgjidhë kontratën, të rimbursojë shumat e paguara dhe të kërkojë kthimin e mallrave të dhëna.

4. Kontrata jonë me ju

4.1 Pranimi i porosisë nga DACE do të ndodhë kur DACE t'i dërgojë email Klientit Fundor për të pranuar porosinë pikë në të cilën do të lidhet një kontratë mes DACE dhe Klientit Fundor.

DACE mund të përpunojë porosi vetëm nëse Klienti Fundor e ka identifikuar veten qartë, plotësisht dhe saktë.

4.2 DACE ruan të drejtën për të refuzuar porositë, për shembull, në rast të ndonjë dyshimi për shkelje të ligjit, keqbesimit, mashtrimit, qëllimeve të papranueshme tregtare, ku një produkt dhe/ose shërbim i caktuar nuk gjendet në stok ose nuk disponohet, ku ka gabim në çmim ose përshkrim të produktit apo shërbimit ose ku ka vështirësi në përmbushjen e afatit të dorëzimit. Nëse DACE nuk është në gjendje të pranojë porosinë, DACE do të informojë Klientin Fundor dhe nuk do ta tarifojë Klientin Fundor për produktin. DACE ruan të drejtën për të kontaktuar autoritetet kompetente si pjesë e parandalimit të mashtrimit.

4.3 Porositë përmes Dyqanit Ueb konsiderohen të jenë bërë për qëllime shtëpiake dhe private. Për të bërë një porosi për qëllim biznesi, kontaktoni me shërbimet e klientit.

5. Pagesa

5.1 Çmimi i zbatueshëm është çmimi i treguar në faqet e porosisë të Dyqanit Ueb në momentin kur bëhet porosia. Të gjitha çmimet e konstatuara përfshijnë TVSH-në.

5.2 Pagesa duhet të kryhet para dorëzimit të produkteve ose fillimit të shërbimeve.  DACE nuk do ta tarifojë kartën tuaj të kreditit apo debitit derisa të dorëzohen produktet. DACE pranon pagesë me këto mënyra pagese: Visa, Master Card

6. Konfirmimi i porosisë dhe pagesës

6.1 Pas marrjes së pagesës, DACE do t'i dërgojë Klientit Fundor me email një konfirmim të porosisë dhe pagesës, si dhe detajet e dorëzimit.

6.2 Në rast se Klienti Fundor duhet të kryejë pagesa vjetore, Klienti Fundor do të marrë një porosi dhe konfirmim të pagesës pas pagesës së këstit të parë.

7. Dorëzimi

7.1 Kostot e dorëzimit do të shfaqen në uebfaqen e DACE. Gjatë përpunimit të porosisë, DACE do t'ju bëjë me dije se kur do të jepen produktet. Nëse produktet janë shërbime [ose abonime] të vazhdueshme, DACE do t'ju tregojë gjithashtu gjatë procesit të porosisë se kur dhe si do të zgjidhet kontrata.

7.2 DACE do të tregojë kujdesin e nevojshëm kur të vlerësojë kërkesat për dhënien e shërbimeve.

7.3 Adresa e instalimit, siç është dhënë nga instaluesi gjatë regjistrimit në Dyqanin Ueb, shërben si vendi i dorëzimit.

7.4 DACE do të ekzekutojë porositë e pranuara në përputhje me afatin e dakordësuar të dorëzimit.

8. Të drejtat e Klientit Fundor për të ndërruar mendjen

8.1 Klienti Fundor ka një periudhë prej 14 ditësh për të ndërruar mendjen, për të anuluar kontratën dhe për të marrë një rimbursim pa konstatuar ndonjë arsye.

8.2 Për shitjen e produkteve, periudha e konstatuar në 8.1 përfundon 14 ditë pas:

ditës në të cilën Klienti Fundor ose një palë e tretë e caktuar nga Klienti Fundor merr fizikisht nën posedim mallrat përveç nëse:

  a) kur porositen shumë mallra që dorëzohen veçmas, ditën në të cilën Klienti Fundor ose një palë e tretë e caktuar nga Klienti Fundor, që nuk është transportuesi, merr fizikisht nën posedim artikullin e fundit të mallit;

  c) në rastin e një dorëzimi që përbëhet nga dërgesa ose pjesë të ndryshme, ditën në të cilën Klienti Fundor ose një palë e tretë e caktuar nga Klienti Fundor merr fizikisht nën posedim dërgesën ose pjesën e fundit;

  c) për marrëveshjet në lidhje me dorëzimin e rregullt të mallrave për një periudhë të caktuar, ditën në të cilën Klienti Fundor ose një palë e tretë e caktuar nga Klienti Fundor merr fizikisht dorëzimin e parë të mallrave.

8.3 Për ofrimin e shërbimeve, periudha e konstatuar në 8.1 përfundon 14 ditë pasi DACE ju dërgon një email për të konfirmuar pranimin e porosisë. Nëse Klienti Fundor e anulon fillimin e shërbimeve, Klienti Fundor duhet të paguajë për shërbimet e dhëna deri në kohën kur DACE njoftohet për ndërrimin e mendjes.

8.4 Klienti Fundor do të trajtojë me kujdes produktin e blerë gjatë periudhës 14-ditore të anulimit. Produkti mund të përdoret vetëm deri në masën e nevojshme për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e produktit.

8.5 Për të zgjidhur kontratën me DACE, bëni një nga të mëposhtmet:

Telefononi ose dërgoni email. Telefononi Shërbimin e Klientit në nr. + 43 (0) 1 253 21 11 ose dërgoni email në office@daikin-ce.com. Jepni emrin, adresën e shtëpisë, detajet e porosisë dhe, sipas rastit, numrin e telefonit dhe adresën e emailit.

Në internet. Plotësoni formularin në faqen e internetit.

8.6 Rrezikun dhe barrën e provës për ushtrimin e duhur dhe në kohë të të drejtës së anulimit e mban Klienti Fundor.

8.7 Kur ushtroni të drejtën për të anuluar:

a) DACE mund të reduktojë rimbursimin e çmimit (duke përjashtuar kostot e dorëzimit) për të pasqyruar çdo reduktim në vlerën e mallrave, nëse kjo ka është shkaktuar nga trajtimi i tyre në një mënyrë ndryshe nga ajo që konstatohen në pikën 8.4. Nëse DACE e rimburson çmimin para se DACE arrin të inspektojë mallrat dhe më vonë zbulon se janë përdorur në një mënyrë të papranueshme, Klienti Fundor duhet t'i paguajë DACE shumën e duhur.

b) Rimbursimi maksimal për kostot e dorëzimit do të jenë kostot e dorëzimit për mënyrën më pak të shtrenjtë të dorëzimit që ofron DACE. Për shembull, nëse DACE ofron dorëzimin e një produkti brenda 3-5 ditëve me një kosto, por Klienti Fundor zgjedh ta dërgojë produktin brenda 24 orëve me një kosto më të lartë, atëherë DACE do të rimbursojë vetëm çfarë do të ishte paguar për opsionin më të lirë të dorëzimit.

c) Aty ku produkti është një shërbim, DACE mund të zbresë nga rimbursimet një shumë për furnizimin me shërbim për periudhën gjatë të cilës është bërë furnizimi, duke e përfunduar me kohën kur Klienti Fundor i ka thënë DACE se ka ndërruar mendje. Shuma do të jetë në proporcion me atë që është furnizuar, në krahasim me mbulimin e plotë të kontratës.

8.8 DACE do të rimbursojë menjëherë të gjitha pagesat e marra nga Klienti Fundor dhe në çdo rast brenda 14 ditëve pas ditës në të cilën DACE u njoftua për faktin që Klienti Fundor dëshiron të shfrytëzojë të drejtën e ripagesës nga anulimi. DACE do ta rimbursojë Klientin Fundor me anën e të njëjtës mënyrë pagese siç përdoret nga Klienti Fundor. Rimbursimi nuk do të përfshijë ndonjë kosto për Klientin Fundor.

8.9 Klienti Fundor nuk ka të drejtë të ndërrojë mendje:

8.9.1 pas përfundimit të shërbimeve, edhe nëse vazhdon periudha e anulimit, me kusht që shërbimet e nisura me miratimin e shprehur të Klientit Fundor dhe me kusht që pranimi i shprehur nga Klienti Fundor të faktit që e drejta e pranimit mbaron me përfundimin e shërbimeve;

8.9.2 nëse Klienti Fundor kërkon shprehimisht që DACE të kryejë riparimet urgjente ose mirëmbajtjen (me fjalë të tjera, para mbarimit të periudhës së përcaktuar në nenin 8.1);

8.9.3 për sa u përket regjistrimeve të mbyllura audio ose video apo softuerëve të mbyllur kompjuterikë, pasi këto produkte të jenë hapur pas marrjes; dhe

8.9.4 për sa u përket produkteve që përzihen në mënyrë të pandashme me artikuj të tjerë pas dorëzimit të tyre.

9. Nëse ka problem me produktin apo shërbimet

9.1 Nëse Klienti Fundor ka pyetje ose ankesave rreth produkteve apo shërbimeve, kontaktoni DACE duke telefonuar shërbimin e klientit në nr. + 43 (0) 1 253 21 11 ose duke shkruar në adresën office@daikin-ce.com

9.2 DACE ka detyrimin ligjor të bëjë furnizimin e produkteve që janë në përputhje me këtë kontratë. Asgjë në këto kushte nuk i kufizon të drejtat tuaja ligjore të garancisë.

9.3 DACE nuk mban përgjegjësi për dëmtimet si rezultat i ngjarjeve jashtë kontrollit të DACE, përdorimit të gabuar apo menaxhimit jo të saktë të një produkti dhe/ose shërbimi blerë nga Klienti Fundor.

9.4 Nëse dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja ligjore për të mos pranuar produktet, ose duhet t'i ktheni ato personalisht aty ku i keni blerë, t'i dërgoni me postë te DACE ose (nëse nuk janë të përshtatshme për postim) lëreni DACE të vijë dhe t'i marrë për ju. DACE do të mbulojë kostot e postimit ose marrjes. Telefononi shërbimin e klientit në nr. + 43 (0) 1 253 21 11 ose dërgojini DACE email në adresën office@daikin-ce.com për një etiketë kthimi ose për të organizuar marrjen.

10. Firma dhe provat

10.1 Klienti Fundor i pranon provat elektronike.

10.2 Klienti Fundor mban përgjegjësi personale dhe ekskluzive për saktësinë e të gjitha të dhënave që ai ose ajo i kalon DACE.

11. Kohëzgjatja dhe përfundimi pas skadimit të periudhës 14-ditore të anulimit

11.1 Marrëveshja fillon me momentin e pranimit të porosisë nga DACE siç tregohet në pikën 4.1 dhe pranimin nga Klienti Fundor i këtyre Kushteve të Përgjithshme dhe vazhdon deri në fund të afatit të produktit apo shërbimit që është blerë nga Klienti Fundor sipas specifikimit në përshkrimin e produktit në Dyqanin Ueb.

11.2 Edhe nëse nuk e ka fajin DACE, marrëveshja mund të zgjidhet në çdo kohë nga Klienti Fundor me kusht që të njoftojë DACE duke përdorur faqen e kontaktit. Kontrata për produktet quhet e lidhur kur produkti të dorëzohet dhe paguhet. Kontrata për shërbimet quhet e lidhur kur DACE të ketë mbaruar dhënien e shërbimeve dhe Klienti Fundor t'i ketë paguar. Nëse doni ta zgjidhni kontratën në këto kushte, thjesht na kontaktoni për të na njoftuar.

11.3 DACE mund ta përfundojë marrëveshjen me efekt të menjëhershëm me kusht që të jetë dërguar një email në këto rrethana: (1) nëse Klienti Fundor nuk e ka kryer pagesën në kohë, e cila duhet bërë 30 ditë pasi DACE të ketë dërguar një email përkujtues dhe (2) nëse Klienti Fundor merr një email për të kryer mirëmbajtjen dhe nuk e ka bërë atë brenda një periudhe prej tre muajsh nga data e emailit.

12. Përgjegjësia për përdorimin e Dyqanit Ueb

12.1 Dyqani Ueb synon t'i ofrojë Klientit Fundor informacione të përgjithshme rreth produkteve dhe aktiviteteve të DACE.

12.2 DACE ruan të drejtën për të pezulluar ose ndaluar plotësisht ose pjesërisht Dyqanin Ueb në çdo moment për shkak të mirëmbajtjes, përditësimit ose ndonjë arsyeje tjetër, edhe pa paralajmërim paraprak.

Ne jemi përgjegjës për humbjet dhe dëmtimet e parashikuara nga ne. Nëse nuk arrijmë t'i zbatojmë këto afate apo kushte, ne mbajmë përgjegjësi për humbjen ose dëmtimin që pësoni, i cili vjen si rezultat i parashikimit të shkeljes së kësaj kontrate nga ana jonë apo mospërdorimit të kujdesit dhe aftësisë së arsyeshme, por ne nuk jemi përgjegjës për humbjen ose dëmtimin që nuk parashikohet. Humbja ose dëmtimi është i parashikueshëm nëse ose është i dukshëm që do të ndodhë ose nëse, në kohën e lidhjes së kontratës, si ne dhe ju e kemi ditur që do të ndodhë, për shembull, nëse ju e keni diskutuar me ne gjatë procesit të shitjes.

Ne nuk përjashtojmë ose kufizojmë në asnjë mënyrë përgjegjësinë tonë ndaj jush për pakujdesinë e rëndë apo qëllimin ose për dëmtim trupor.

Kur ne jemi përgjegjës për dëmtimin e pronës suaj. Nëse ju ofrojmë shërbime në pronën tuaj, do të riparojmë dëmtimin e pronës suaj shkaktuar nga ne gjatë ofrimit të shërbimit. Megjithatë, nuk jemi përgjegjës për koston e riparimit të defekteve të mëparshme apo dëmtimet e pronës suaj që i zbulojmë gjatë dhënies së shërbimeve.

Ne nuk mbajmë përgjegjësi për humbjet e biznesit. Ne thjesht bëjmë furnizimin me produkte për përdorim shtëpiak dhe privat. Nëse përdorni produkte për qëllime tregtare, biznesi ose ri-shitjeje, ne nuk ju detyrojmë asgjë për humbjen e fitimeve, biznesit, ndërprerjes së biznesit apo humbjes së mundësisë për biznes.

13. Si mund t'i përdorim informacionet tuaja personale

DACE ruan të drejtën për tët mbledhur informacione personale të Klientit Fundor si në mënyrë direkte përmes mbledhjes së informacioneve personale të specifikuara nga Klienti Fundor në kohën e regjistrimit dhe/ose porositjes, por edhe në mënyrë indirekte me anën e kukit në përputhje me Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave.

DACE do të përdorë informacionet personale të dhëna:

  • për të furnizuar produktet;
  • për të përpunuar pagesën për produktet; dhe
  • nëse bihet dakord gjatë procesit të porosisë, dhënia e informacionit rreth produkteve të ngjashme që jep DACE, por Klienti Fundor mund të ndalojë marrjen e kësaj në çdo kohë duke kontaktuar DACE.

DACE do t'u kalojë palëve të treta informacione personale të Klientit Fundor vetëm aty ku e kërkon ligji ose e lejon DACE.

14. Pronësia intelektuale

Dyqani Ueb dhe të gjitha pjesët e tij, duke përfshirë materialin dhe përmbajtjen (si foto dhe tekst) dhe teknologjinë e përdorur janë pronë ekskluzive e DACE.

DACE është zotëruesi i të gjitha të drejtave të pronësisë intelektuale që mbrojnë veprat dhe markat. Këto vepra mbrohen nga ligjet e të drejtës së autorit dhe traktateve në mbarë botën. Të gjitha këto të drejta janë të rezervuara. Përdoruesit që kanë uebfaqen e tyre dhe që, edhe për përdorim thjesht personal, duan të vendosin një lidhje automatike mes faqes së tyre dhe faqes së fillimit të Dyqanit Ueb, duhet t'i kërkojnë DACE hapur miratimin për këtë gjë. Statusi i DACE (dhe të çdo kontribuuesi të identifikuar) si autorët e përmbajtjes në faqen tonë duhet njohur gjithmonë. Klienti Fundor nuk duhet të përdorë ndonjë pjesë të përmbajtjes në faqe për qëllime tregtare pa marrë një licencë për një gjë të tillë nga DACE apo licencuesit.

15. Autoriteti dhe ligji i zbatueshëm

Këto afate rregullohen nga ligji austriak dhe Klienti Fundor mund të hapë procedime ligjore për sa u përket produkteve në gjykatat austriake.

Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve është një proces ku një organ i pavarur shqyrton faktet e një mosmarrëveshjeje dhe kërkon ta zgjidhë atë, pa qenë nevoja që Klienti Fundor të shkojë në gjykatë. Nëse Klienti Fundor ka një mosmarrëveshje me DACE, DACE do të përpiqet gjithmonë t'i zgjidhë gjërat nëse Klienti Fundor kontakton me shërbimin e klientit duke përdorur detajet në pjesën 1.4 më sipër. Nëse Klienti Fundor nuk është i lumtur me mënyrën sesi është trajtuar ankesa, Zgjidhja Alternative e Mosmarrëveshjeve është në dispozicion të Klientit Fundor, duke përfshirë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në http://ec.europa.eu/consumers/odr/.