Pyetjet më të shpeshta

Për të fituar garancinë e zgjatur falas për pjesët e këmbimit të njësisë tuaj, kondicioneri juaj duhet të servisohet nga një partner specialist i autorizuar të paktën çdo 2 vjet.

Portali ynë "Stand By Me" do t'ju rikujtojë menjëherë mirëmbajtjen e radhës.

Për të fituar garancinë e zgjatur falas për pjesët e këmbimit të njësisë tuaj, pompa e nxehtësisë Daikin duhet të servisohet të paktën një herë në vit nga një partner specialist i autorizuar.

Portali ynë "Stand By Me" do t'ju rikujtojë mirëmbajtjen e radhës në kohën e duhur.